Producent leków weterynaryjnych

tel.: +48 81 445 23 00
|
e-mail:
Po ludzku do zwierząt

Produkty

Znajdujesz się tutaj: Strona główna / Produkty / Ektopar® (spot on)

Ektopar® (spot on)

SKŁAD 
Permetryna (cis:trans= 40:60) 74,4 g 

Płyn do zwalczania pcheł i kleszczy u psów

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2214/05

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego

Postać produktu: Roztwór do nakrapiania bezpośrednio na skórę.

Substancje czynne: permetryna 74,4 g/ 100 ml

Stosowanie: Preparat nanieść bezpośrednio na skórę zwierzęcia odgarniając włosy.

Psy małe do 15 kg, 1 ml preparatu nanieść na skórę między łopatkami.

Psy duże o wadze powyżej 15 kg, 2 ml = 2 dawki preparatu, jedna dawka na skórę między łopatkami a druga na skórę u nasady ogona.

Nie wcierać preparatu w skórę. Zaleca się stosowanie preparatu wieczorem. NIE STOSOWAĆ U KOTÓW. NIE STOSOWAĆ U SZCZENIĄT PONIŻEJ 2 TYGODNIA ŻYCIA. Częstość stosowania preparatu zależy od stopnia inwazji. W celu uzyskania najlepszej skuteczności działania produktu odstępy pomiędzy kolejnymi podaniami nie powinny być krótsze niż 7 dni.

Nie używać produktu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zawiera: permetryna [CAS:52645-53-1], N-metylo-2-pirolidon [CAS 872-50-4]

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zaleca się unikanie kontaktu z preparatem przez kobiety w ciąży.

 

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi i regionalnymi.

Podczas stosowania preparatu bezwzględnie należy stosować jednorazowe rękawice gumowe.

 

 

Pierwsza pomoc:

Następstwa wdychania: Poszkodowaną osobę wyprowadzić na świeże powietrze. Ułożyć w wygodnej pozycji. Skontaktować się z lekarzem lub centrum toksykologicznym. Następstwa połknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Dać do wypicia 2-3 szklanki wody. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Zasięgnąć porady medycznej. Pokazać opakowanie lub etykietę lekarzowi. Kontakt z oczami: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody. Założyć opaskę higieniczną chroniąc przed światłem. Zasięgnąć porady lekarza. Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Zmyć mydłem i dużą ilością wody. W przypadku podrażnienia skóry, zasięgnąć porady medycznej.

 

Postępowanie z opakowaniem i odpadami: Zużyte opakowania i odpadowy produkt dostarczać do uprawnionych do ich przerabiania przedsiębiorstw (kod odpadu: 160305, 160509; kod odpadu opakowania: 150102, 150110). Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i ścieków.

 

Ilość produktu w opakowaniu: 1 ml lub 2 ml

 

Przechowywanie i transport: Przechowywać w temperaturze od +5C do +25C, z dala od ognia. Nie zamrażać. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

 

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o.

20-616 Lublin, ul. Gliniana 32

tel.: +48 81 445 23 00

fax: +48 81 445 23 20

e-mail: vet-agro@vet-agro.pl

www.vet-agro.pl

 


 

Zastosowanie:
Psy
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij